Home Strefa Ucznia Strefa Nauczyciela Strefa Otwarta Sklep Matematyczny
Płyta CD MATEMATYKA INNEGO WYMIARU.
Szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła średnia.
308 plansz i zadań interaktych.
953 zadania.
127 plansz statycznych.
40 lekcji.
40 animacji.
23 gry logicze i 7 gier strategicznych.
Zbiory zadań w PDF dla szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich.
2 poradniki dla nauczycieli w PDF.
Fajne grafiki do pobrania.
Materiały odpowiednie do wyświetlania na tablicach interaktywnych!
Doskonały sposób na samodzielną zabawę i naukę matematyki!
Ważne dla nauczycieli:
Plansze z płyty doskonale nadają się do wyświetlania na tablicach interaktywnych! Dzięki nim możesz usprawnić swoją pracę w klasie. Materiały zostały tak opracowane, aby ułatwić pracę na tablicach interaktywnych - duże czcionki i czytelny układ to zalety plansz, zadań, animacji, grafik zawartych na płycie.
Według różnych badań ponad połowa osób posiada pamięć wzrokową (niekt. źródła podają nawet 85%)
To znaczy, że łatwiej im się uczyć jeżeli materiały są dobrze i wyraźnie pokolorowane. Materiały na płycie są dostosowane do tej zasady - poszczególne elementy są tak pokolorowane, aby ułatwić uczenie i poprawić zapamiętywanie!


Lista plansz interaktywnych zawartych na płycie.
1. Liczby rzeczywiste
✔ Skracanie ułamków zwykłych - przykłady
✔ Rozszerzanie ułamków zwykłych - przykłady do uzupełnienia
✔ Zamiana ułamków mieszanych na ułamki niewłaściwe - przykłady
✔ Zamiana ułamków niewłaściwych do postaci ułamków mieszanych - przykłady
✔ Zamiana ułamków dziesiętnych na ułamki zwykłe - przykłady
✔ Zamiana ułamków zwykłych na dziesiętne - przykłady
✔ Zamiana ułamków okresowych na zwykłe - przykłady
✔ Zamiana ułamka okresowego 1
✔ Kolejność wykonywania działań
✔ Podstawowe działania na ułamkach zwykłych niewłaściwych - przykłady
✔ Działania łączne na ułamkach zwykłych - przykłady
✔ Działania na ułamkach zwykłych i dziesiętnych - przykłady
✔ Mnożenie liczb XY przez XZ gdzie Y+Z=10 np. 24x26
✔ Pierwiastki dowolnego stopnia - przykłady z uzasadnieniem
✔ Wyłączanie czynnika przed znak pierwiastka kwadratowego
✔ Wyłączanie czynnika przed znak pierwiastka trzeciego stopnia
✔ Włączanie czynnika pod znak pierwiastka kwadratowego
✔ Włączanie czynnika pod znak pierwiastka trzeciego stopnia
✔ Pierwiastki tego samego stopnia - wzory z przykładami
✔ Działania na pierwiastkach - przykłady
✔ Działania na pierwiastkach 2 - przykłady
✔ Potęgi i pierwiastki - działanie
✔ Potęgi o wykładniku całkowitym ujemnym - przykłady
✔ Własności potęg o tej samej podstawie - wzory z przykładami
✔ Własności potęg o tym samym wykładniku - wzory z przykładami
✔ Potęgi o wykładniku wymiernym - przykłady
✔ Działania na potęgach o tym samym wykładniku
✔ Działanie na potęgach 1
✔ Działanie na potęgach 2
✔ Notacja wykładnicza
✔ Działania z wykorzystaniem notacji wykładniczej - przykłady
✔ Odległości planet od Słońca z wykorzystaniem notacji wykładniczej
✔ Obliczanie logarytmów z definicji - przykłady z uzasadnieniem
✔ Logarytmy - najważniejsze wzory z przykładami
✔ Obliczanie logarytmu z definicji z wykorzystaniem równania
✔ Działanie - logarytmy - 2
✔ Obliczanie logarytmów z definicji - zadanie z przykładami
✔ Działanie - logarytmy - 5
✔ Działanie - logarytmy - 6
✔ Działanie - logarytmy - 3
✔ Działanie - logarytmy
✔ Przybliżenia ułamków dziesiętnych
✔ Przybliżenia liczb - przykłady
✔ Błąd bezwzględny
✔ Błąd względny
✔ Błąd względny 1
✔ Błąd względny 2
✔ Przybliżenia liczb - przykłady (java)
✔ Przybliżenia ułamków dziesiętnych (java)
✔ Wizualizacja przedziałów liczbowych ograniczonych i ich zapis
✔ Wizualizacja przedziałów liczbowych nieograniczonych i ich zapis
✔ Działania na przedziałach - przykłady
✔ Ilustracja graficzna procentu jako wycinek koła
✔ Jak skorzystać z proporcji prostej przy obliczaniu procentów?
✔ Rodzaje obliczeń procentowych
✔ Graficzne przedstawienie działań na zbiorach
✔ Suma, różnica i część wspólna zbiorów - przykład
✔ Zbiór liczb rzeczywistych i jego podzbiory
✔ Cechy podzielności przez liczby 2, 3, 5, 9 - test z przykładami
✔ Liczby pierwsze - sito Eratostenesa
✔ Rozkład liczby na czynniki pierwsze - przykłady
✔ Największy wspólny dzielnik (NWD) - przykłady
✔ Najmniejsza wspólna wielokrotność (NWW) - przykłady
✔ Edytor wyznaczania NWW i NWD dla liczb od 1 do 200
✔ Wizualizacja wartości bezwzględnej na osi liczbowej
✔ Wizualizacja wartości bezwzględnej
2. Wyrażenia algebraiczne
✔ Kwadrat sumy - zadanie z przykładami
✔ Kwadrat sumy - wstęp
✔ Kwadrat różnicy - zadanie z przykładami
✔ Dowód geometryczny kwadratu sumy
✔ Różnica kwadratów - zadanie z przykładami
✔ Kwadrat różnicy - wstęp
✔ Dowód geometryczny kwadratu różnicy
✔ Różnica kwadratów - wstęp
✔ Dowód geometryczny różnicy kwadratów
✔ Szybkie obliczenia z wykorzystaniem wzorów skróconego mnożenia - przykłady
✔ Uprość wyrażenia, korzystając ze wzorów skróconego mnożenia
✔ Wyłączanie niewymierności z mianownika ułamka - przykłady
✔ Dwumian Newtona a trójkąt Pascala
✔ Wykazywanie, że liczba jest całkowita K1
✔ Jak skorzystać z trójkąta Pascala
✔ Wyłączanie niewymierności z mianownika ułamka 2 - przykłady
✔ Wykazywanie, że liczba jest całkowita K2
✔ Wykazywanie, że liczba jest całkowita K3
✔ Wzory skróconego mnożenia drugiego stopnia
✔ Wykazywanie, że liczba jest całkowita K4
✔ Różnica n-tej potęgi i 1
✔ Różnica n-tych potęg
✔ Stosowanie wzorów skróconego mnożenia
✔ Redukcja wyrazów podobnych - przykłady
✔ Zapis słowny wyrażeń algebraicznych - przykłady
✔ Mnożenie sum algebraicznych
✔ Obliczanie wartości liczbowych wyrażeń algebraicznych - przykłady
✔ Wyłącz wspólny czynnik poza nawias
✔ Mnożenie i redukcja wyrażeń algebraicznych
✔ Jak zapisywać dowody z podzielnością
✔ Dowód z podzielnością K1
✔ Wykaż, że suma trzech kolejnych liczb całkowitych jest podzielna przez 3
✔ Dowód z podzielnością K2
✔ Wykazywanie podzielności wyrażeń - przykłady
✔ Dowód z podzielnością K3
✔ Wykazywanie podzielności wyrażeń z wykorzystaniem wzorów skróconego mnożenia - przykłady
✔ Dowód z podzielnością K4
✔ Dowody z nierównościami - przykłady
✔ Dowód z podzielnością K5
✔ Dowód z podzielnością K6
✔ Dowód z podzielnością K7
✔ Dowód z podzielnością K8
✔ Dowód z nierównością K1
✔ Dowód z nierównością K2
✔ Dowód z nierównością K3
3. Funkcje
✔ Sprawdzanie czy dana liczba rzeczywista jest rozwiązaniem równania - przykłady
✔ Sprawdzanie czy dana liczba rzeczywista jest rozwiązaniem nierówności - przykłady
✔ Rozwiązywanie graficzne układu równań - przykłady
✔ Interpretacja geometryczna układu równań - wstęp
✔ Rozwiązywanie układu równań metodą wyznaczników
✔ Rozwiązywanie układu równań metodą wyznaczników - wstęp
✔ Działania na nierównościach - przykłady
✔ Rodzaje nierówności liniowych - przykłady
✔ Największa liczba całkowita spełniająca nierówność - zadanie
✔ Równania kwadratowe - przykłady
✔ Rodzaje równań kwadratowych
✔ Zadanie tekstowe z równaniem kwadratowym 1
✔ Zadanie tekstowe z równaniem kwadratowym 2
✔ Zadanie tekstowe z równaniem kwadratowym 3
✔ Zadanie tekstowe z równaniem kwadratowym 5
✔ Zadanie tekstowe z równaniem kwadratowym 6
✔ Zadanie tekstowe z równaniem kwadratowym 4
✔ Zadanie tekstowe z równaniem kwadratowym 7
✔ Nierówność kwadratowa - wstęp
✔ Nierówność kwadratowa - przykłady 2
✔ Nierówność z parametrem
✔ Proste równania trzeciego stopnia - przykłady
✔ Równania trzeciego stopnia - przykłady
✔ Równania z wykorzystaniem równań stopnia trzeciego - przykłady
✔ Równanie trzeciego stopnia 1
✔ Równania w postaci iloczynowej - zadanie
✔ Równania w postaci iloczynowej - przykłady
✔ Rozwiązywanie równań trzeciego stopnia metodą grupowania
✔ Równania wymierne równe zero - przykłady
✔ Równania wymierne - przykłady
✔ Zadanie tekstowe z równaniem wymiernym
✔ Zadanie tekstowe - pompy
✔ Działania na równaniach - przykłady
✔ Rodzaje równań liniowych - przykłady
✔ Równanie liniowe a liczba rozwiązań
✔ Zadanie tekstowe z równaniem liniowym 1
✔ Zadanie tekstowe z równaniem liniowym 2
✔ Rozwiązywanie układu równań metodą podstawiania
✔ Rozwiązywanie układu równań metodą przeciwnych współczynników
✔ Zadanie tekstowe z układem równań 1
✔ Zadanie tekstowe z układem równań 2
✔ Skracanie ułamków algebraicznych - przykłady
✔ Rozszerzanie ułamków algebraicznych - przykłady
✔ Działania na wyrażeniach wymiernych - wstęp
✔ Zadanie tekstowe - prędkość średnia 1
✔ Zadanie tekstowe - Ojciec i syn rozładowują samochód
4. Równania i nierówności
✔ Sposoby opisywania funkcji
✔ Określanie funkcji z wykresu - przykłady
✔ Określanie funkcji z grafu - przykłady
✔ Wyznaczanie dziedziny funkcji określonej za pomocą wzoru
✔ Funkcja - opis słowny
✔ Przesunięcie wykresu funkcji kwadratowej wzdłuż osi OX i OY - postać kanoniczna
✔ Obliczanie współrzędnych wierzchołka paraboli - przyklady
✔ Zamiana postaci ogólnej funkcji kwadratowej na postać kanoniczną
✔ Ilość miejsc zerowych funkcji kwadratowej w zależności od delty
✔ Obliczanie miejsc zerowych funkcji kwadratowej z wykorzystaniem wzorów
✔ Zamiana postaci ogólnej funkcji kwadratowej na postać iloczynową
✔ Ilość miejsc zerowych w zależności od delty - zadanie z przykładami
✔ Szkicowanie wykresu funkcji kwadratowej
✔ Obliczanie miejsc zerowych - zadanie z przykładami
✔ Własności funkcji kwadratowej na podstawie wykresu - przykłady
✔ Wierzchołek paraboli
✔ Funkcja kwadratowa - obliczanie współczynników
✔ Funkcja kwadratowa - obliczanie współczynników 2
✔ Największa i najmniejsza wartość funkcji kwadratowej w przedziale
✔ Największa i najmniejsza wartość funkcji kwadratowej w przedziale - zadanie z przykładami
✔ Własności funkcji - zadanie praktyczne 1
✔ Własności funkcji - zadanie praktyczne 2
✔ Szkicowanie hiperboli - przykłady
✔ Wykres hiperboli
✔ Proporcjonalność odwrotna
✔ Jak rozwiązywać zadania z proporcjonalnością odwrotną - przykłady
✔ Proporcjonalność odwrotna 1
✔ Szkicowanie funkcji wykładniczej - przykłady
✔ Funkcja wykładnicza
✔ Funkcja wykładnicza - zadanie praktyczne 1
✔ Odczytywanie wartości funkcji dla danego argumentu
✔ Odczytywanie argumentu funkcji dla danej wartości
✔ Obliczanie wartości funkcji gdy dany jest argument
✔ Odczytywanie z wykresu wartości funkcji dla danego argumentu
✔ Podstawowe własności funkcji - zadanie z przykładami
✔ Podstawowe własności funkcji
✔ Własności funkcji - zadanie 1
✔ Własności funkcji - zadanie 2
✔ Własności funkcji - zadanie 3
✔ Własności funkcji - zadanie 4
✔ Przesunięcie równoległe funkcji - wstęp 1
✔ Przesunięcie równoległe funkcji - zadanie z przykładami
✔ Przekształcenia wykresu funkcji względem osi układu współrzędnych
✔ Przesunięcie równoległe funkcji - zadanie z przykładami 2
✔ Przekształcenia wykresu funkcji względem osi OX - zadanie z przykładami
✔ Przekształcenia wykresu funkcji względem osi OY - zadanie z przykładami
✔ Rysowanie funkcji liniowej - tabelka
✔ Jak narysować funkcję liniową
✔ Jak szybko narysować funkcję liniową
✔ Znajdowanie wzoru funkcji przechodzącej przez dwa punkty - przykłady
✔ Znajdowanie wzoru funkcji liniowej na podstawie wykresu
✔ Współczynniki funkcji liniowej
✔ Współczynniki funkcji liniowej a ćwiartki układu współrzędnych - zadanie z przykładami
✔ Funkcja liniowa i jej własności - zadanie z przykładami
✔ Współczynniki funkcji kwadratowej - przykłady
✔ Wykres funkcji f(x)=ax^2, gdzie a jest dodatnie
✔ Wykres funkcji f(x)=ax^2, gdzie a jest ujemne
✔ Znajdowanie wzoru funkcji kwadratowej przechodzącej przez trzy punkty
✔ Proporcjonalność prosta - przykłady
✔ Jak rozwiązywać zadania z proporcjonalnością prostą - przykłady
✔ Wykres hiperboli 2
✔ Wykres hiperboli 1
5. Ciągi
✔ Przykłady ciągów - wzór i wykres
✔ Wyrazy ciągu - przykłady
✔ Wykresy ciągów opisanych wzorem - przykłady
✔ Wyznaczanie numeru wyrazu dla danej wartości - przykłady
✔ Nieujemne wyrazy ciągu
✔ Obliczanie wyrazu ciągu - zadanie
✔ Monotoniczność ciągów - przykłady
✔ Badanie monotoniczności ciągu - zadanie
✔ Graficzna interpretacja ciągu Fibonacciego
✔ Odczytywanie pierwszego wyrazu i różnicy ciągu arytmetycznego z wykresu - przykłady
✔ Wyznaczanie najważniejszych parametrów ciągu arytmetycznego - zadanie 2
✔ Wykazywanie, że ciąg jest arytmetyczny
✔ Wyznaczanie najważniejszych parametrów ciągu arytmetycznego - zadanie 3
✔ Obliczanie wyrazów ciągu arytmetycznego - zadanie 1
✔ Wyznaczanie najważniejszych parametrów ciągu arytmetycznego - zadanie 1
✔ Obliczanie różnicy i pierwszego wyrazu ciągu arytmetycznego, gdy dane są dwa wyrazy - przykłady
✔ Obliczanie wyrazów ciągu arytmetycznego - zadanie 2
✔ Obliczanie brakujących wyrazów ciągu arytmetycznego - przykłady
✔ Obliczanie wyrazów ciągu arytmetycznego - zadanie 3
✔ Wykazywanie, że ciąg jest arytmetyczny dla każdego parametru
✔ Odczytywanie pierwszego wyrazu i ilorazu ciągu geometrycznego z wykresu - przykłady
✔ Wyznaczanie najważniejszych parametrów ciągu geometrycznego - zadanie 2
✔ Wykazywanie, że ciąg jest geometryczny
✔ Wyznaczanie najważniejszych parametrów ciągu geometrycznego - zadanie 3
✔ Wyznaczanie najważniejszych parametrów ciągu geometrycznego - zadanie 1
✔ Obliczanie wyrazów ciągu geometrycznego - zadanie 1
✔ Obliczanie ilorazu i pierwszego wyrazu ciągu geometrycznego, gdy dane są dwa wyrazy
✔ Obliczanie brakujących wyrazów ciągu geometrycznego - przykłady
✔ Obliczanie wyrazów ciągu geometrycznego - zadanie 2
✔ Obliczanie sumy n początkowych wyrazów ciągu arytmetycznego - przykłady
✔ Wykorzystanie wzoru na sumę n początkowych wyrazów ciągu arytmetycznego - zadanie 1
✔ Wykorzystanie wzoru na sumę n początkowych wyrazów ciągu arytmetycznego - zadanie 2
✔ Zależność między sumą S_n a wyrazami ciągu a_n - dowód
✔ Wykorzystanie zależności ciągu arytmetycznego do obliczania kątów czworokąta - zadanie
✔ Wyznaczanie wzoru ogólnego ciągu za pomocą wzoru na sumę - zadanie
✔ Wykazywanie, że ciąg jest arytmetyczny, gdy dany jest wzór na sumę
✔ Obliczanie sumy n początkowych wyrazów ciągu geometrycznego - przykłady
✔ Wykorzystanie wzoru na sumę n początkowych wyrazów ciągu geometrycznego - zadanie 1
6. Trygonometria
✔ Funkcje trygonometryczne - wstęp
✔ Funkcje trygonometryczne w trójkącie
✔ Odczytywanie funkcji trygonometrycznych w trójkącie - przykłady
✔ Działania z wykorzystaniem wartości funkcji trygonometrycznych dla kątów mniejszych niż 90 stopni - przykłady
✔ Obliczanie funkcji trygonometrycznych w trójkącie - przykłady
✔ Wartości funkcji trygonometrycznych - uzupełnianka
✔ Działania z wykorzystaniem wartości funkcji trygonometrycznych dla kątów większych od 90 stopni a mniejszych niż 180 stopni - przykłady
✔ Wyznaczanie kątów za pomocą funkcji trygonometrycznych - przykłady
✔ Wartości funkcji trygonometrycznych z przedziału 90 -180 stopni
✔ Tablice trygonometryczne
✔ Odczytywanie wartości z tablic trygonometrycznych - przykłady
✔ Zadanie praktyczne z wykorzystaniem funkcji trygonometrycznych
✔ Wyprowadzenie wzoru na jedynkę trygonometryczną
✔ Wykorzystanie zależności trygonometrycznych - przykłady
✔ Zadanie na wykorzystanie własności trygonometrycznych 1
✔ Zadanie na wykorzystanie własności trygonometrycznych 2
✔ Tożsamość trygonometryczna 4
✔ Tożsamość trygonometryczna 3
✔ Wyznaczanie wartości pozostałych funkcji trygonometrycznych, gdy podany jest sinus lub cosinus - wstęp
✔ Wyznaczanie pozostałych wartości funkcji trygonometrycznych z wykorzystaniem wzorów - przykłady
✔ Obliczanie wartości pozostałych funkcji trygonometrycznych - przykłady
✔ Obliczanie wartości trygonometrycznych - zadanie
✔ Trójki pitagorejskie - test
✔ Obliczanie wartości pozostałych funkcji trygonometrycznych 2 - przykłady
✔ Trójkąty pitagorejskie - znajdowanie brakującej długości boku
✔ Obliczanie wartości funkcji trygonometrycznych dla kątów większych od 90 stopni
✔ Obliczanie wartości funkcji trygonometrycznych dla kątów większych od 90 stopni, a mniejszych niż 180 stopni
✔ Zależność między sinusem i cosinusem
✔ Określanie funkcji trygonometrycznych w trójkącie - 3 przykłady
✔ Obliczanie pozostałych funkcji trygonometrycznych gdy dany jest cosinus
✔ Działanie z wartościami funkcji trygonometrycznych dla kątów większych niż 90 stopni
✔ Obliczanie pozostałych funkcji trygonometrycznych gdy dany jest sinus
✔ Obliczanie pozostałych funkcji trygonometrycznych gdy dany jest tangens
7. Planimetria
✔ Podstawowe wiadomości o kole i okręgu
✔ Kąty środkowe - przykład
✔ Kąty środkowy i wpisany oparte na tym samym łuku - zadanie 2
✔ Obliczanie kąta środkowego, gdy dana jest długość łuku
✔ Kąt środkowy i wpisany oparte na tym samym łuku okręgu
✔ Kąty środkowe i wpisane oparte na tym samym łuku - przykłady
✔ Obliczanie kąta wpisanego, gdy dana jest długość łuku
✔ Kąt środkowy i wpisany oparte na tym samym łuku - zadanie 5
✔ Kąty środkowy i wpisany oparte na tym samym łuku - zadanie 1
✔ Kąt środkowy i wpisany oparte na tym samym łuku - zadanie 4
✔ Kąt środkowy i wpisany oparte na tym samym łuku - zadanie 3
✔ Kąty środkowy i wpisany oparte na tym samym łuku - zadanie 6
✔ Twierdzenie o kątach wpisanych opartych na średnicy okręgu
✔ Dowód geometryczny z wykorzystaniem kątów wpisanych
✔ Twierdzenie o kątach wpisanych opartych na tym samym łuku.
✔ Twierdzenie o kątach środkowych opartych na tych samych łukach
✔ Wzajemne położenie prostej i okręgu
✔ Twierdzenie o kącie między styczną i cięciwą
✔ Okrąg i styczna - zadanie
✔ Okrąg i styczna - przykłady
✔ Wzajemne położenie dwóch okręgów
✔ Wzajemne położenie dwóch okręgów - przykłady
✔ Cechy podobieństwa trójkątów
✔ Trójkąty podobne - zadanie 1
✔ Trójkąty podobne - zadanie 2
✔ Trójkąty podobne - zadanie 3
✔ Trójkąty podobne - zadanie 4
✔ Pole trójkąta, gdy dany jest kąt i dwa boki - przykłady
✔ Pole równoległoboku, gdy dany jest kąt i dwa boki - przykłady
✔ Pole rombu, gdy dany jest bok i kąt - przykłady
✔ Planimetria - zadanie 3
✔ Dowód geometryczny - kąty 1
✔ Dowód geometryczny - kąty 2
✔ Rodzaje kątów
✔ Kąty przyległe
✔ Kąty wierzchołkowe
✔ Kąty odpowiadające
✔ Kąty naprzemianległe
✔ Suma kątów w trójkącie
✔ Suma kątów w czworokącie
✔ Wielokąty i ich podstawowe własności
✔ Kąty w trójkącie - zadanie
✔ Wielokąt foremny - zadanie
✔ Rodzaje czworokątów - podstawowe wzory na pola i obwody
✔ Planimetria - zadanie 1
✔ Planimetria - zadanie 2
✔ Ważne odcinki w wielokątach - środkowa, symetralna, dwusieczna, wysokość
✔ Dowód twierdzenia Pitagorasa
✔ Trójkąt o kątach 30,60,90 stopni
✔ Trójkąt o kątach 45, 45, 90 stopni
✔ Planimetria - zadanie 4
✔ Okrąg opisany na wielokącie
✔ Okrąg opisany na trójkącie
✔ Okrąg wpisany w wielokąt
✔ Okrąg wpisany w trójkąt
✔ Trójkąt równoboczny - ważne wzory
✔ Trójkąt prostokątny - ważne wzory
✔ Kąty w trójkącie - zadanie 1
✔ Kwadrat wpisany w okrąg - zadanie
✔ Trójkąt prostokątny wpisany w okrąg - zadanie
✔ Trójkąt prostokątny opisany na okręgu - zadanie
✔ Promień okręgu wpisanego w trójkąt równoboczny - zadanie
✔ Sześciokąt foremny opisany na okręgu - zadanie
✔ Czworokąt wpisany w okrąg - zadanie
✔ Twierdzenie o okręgu opisanym na czworokącie
✔ Twierdzenie o czworokącie opisanym na okręgu
✔ Trójkąty przystające - przykłady
✔ Trójkąty przystające - dowód geometryczny 1
✔ Trójkąty przystające - dowód geometryczny 2
✔ Trójkąty przystające - dowód geometryczny 3
✔ Twierdzenie Talesa
✔ Twierdzenie Talesa - zadanie
✔ Podział odcinka na trzy równe części - zadanie
✔ Twierdzenie Talesa - przykłady
✔ Figury podobne - przykłady
✔ Figury podobne - skala
✔ Wielokąty podobne - zadanie
✔ Wielokąty podobne - zadanie 2
✔ Dowód geometryczny - matura 23.11.2016
✔ Planimetria - Kąty w trójkącie
8. Geometria na płaszczyźnie kartezjańskiej
✔ Zamiana równania prostej z postaci kierunkowej na postać ogólną - przykłady
✔ Zamiana równania prostej z postaci ogólnej na postać kierunkową - przykłady
✔ Wyznaczanie wzoru prostej przechodzącej przez dwa punkty za pomocą układu równań
✔ Obliczanie współczynnika kierunkowego - przykłady
✔ Wyznaczanie wzoru prostej przechodzącej przez dwa punkty - przykłady
✔ Równanie okręgu w postaci ogólnej - przykłady
✔ Równanie okręgu w postaci kanonicznej - przykłady
✔ Prosta równoległa do danej przechodząca przez wybrany punkt
✔ Badanie równoległości funkcji - test
✔ Prosta prostopadła do danej przechodząca przez wybrany punkt
✔ Badanie prostopadłości funkcji - test
✔ Proste prostopadłe - wyznaczanie wartości parametru
✔ Wyznaczanie prostej równoległej do danej
✔ Wyznaczanie prostej prostopadłej do danej
✔ Wyznaczanie punktu przecięcia dwóch prostych
✔ Wyznaczanie punktu przecięcia dwóch prostych 2
✔ Pole trójkąta w układzie współrzędnych - zadanie
✔ Trójkąt w układzie współrzędnych - zadanie
✔ Środek odcinka w układzie współrzędnych
✔ Zadanie z wykorzystaniem wzoru na środek odcinka - przykład 2
✔ Zadanie z wykorzystaniem wzoru na środek odcinka - przykład 1
✔ Znajdowanie wzoru symetralnej odcinka 1
✔ Znajdowanie wzoru symetralnej odcinka 2
✔ Znajdowanie wzoru symetralnej odcinka 3
✔ Obwód trójkąta równobocznego - zadanie
✔ Długość odcinka w układzie współrzędnych - przykłady
✔ Pole kwadratu - zadanie
✔ Obwód rombu - zadanie
✔ Trójkąt równoramienny - zadanie
✔ Odległość punktu od prostej - przykłady
✔ Pole trójkąta - zadanie
✔ Obliczanie pola trójkąta w układzie współrzędnych bezpośrednio ze wzoru
✔ Pole trójkąta - zadanie 2
✔ Pole równoległoboku - zadanie
✔ Obraz trójkąta w symetrii osiowej
✔ Obraz punktu w symetrii osiowej względem osi układu współrzędnych
✔ Symetrie trójkąta - zadanie
✔ Obraz czworokąta w symetrii środkowej
✔ Symetrie czworokąta - zadanie
✔ Obraz punktu w symetrii środkowej względem początku układu współrzędnych
✔ Symetrie kwadratu - zadanie
✔ Obrazy figur w symetriach osiowej lub środkowej w układzie współrzędnych - przykłady
9. Stereometria
✔ Wzajemne położenie dwóch płaszczyzn - 1
✔ Wzajemne położenie prostej i płaszczyzny
✔ Rozpoznawanie krawędzi prostopadłych i równoległych - przykłady
✔ Przekątne graniastosłupa - zadanie
✔ Graniastosłupy proste - wstęp
✔ Graniastosłupy pochyłe - wstęp
✔ Graniastosłupy prawidłowe n-kątne
✔ Ostrosłupy - wstęp
✔ Czworościan foremny - siatka
✔ Sześcian - siatka
✔ Ośmiościan foremny - siatka
✔ Dwunastościan foremny - siatka
✔ Dwudziestościan foremny - siatka
✔ Ostrosłup prawidłowy trójkątny - kąty między odcinkami
✔ Ostrosłup prawidłowy czworokątny - kąty między odcinkami
✔ Graniastosłup prawidłowy trójkątny - kąty między odcinkami
✔ Graniastosłup prawidłowy czworokątny - kąty między odcinkami
✔ Kąty w ostrosłupie - przykłady
✔ Ostrosłup prawidłowy trójkątny - kąty miedzy odcinkami i płaszczyznami
✔ Ostrosłup prawidłowy czworokątny - kąty między odcinkami i płaszczyznami
✔ Graniastosłup prawidłowy trójkątny - kąty między odcinkami i płaszczyznami
✔ Graniastosłup prawidłowy czworokątny - kąty między odcinkami i płaszczyznami
✔ Kąty w prostopadłościanie - przykłady
✔ Graniastosłup prawidłowy trójkątny - zadanie
✔ Walec
✔ Jak powstaje walec
✔ Walec- siatka
✔ Jak narysować walec
✔ Stożek
✔ Jak powstaje stożek
✔ Stożek - siatka
✔ Jak narysować stożek
✔ Jak powstaje kula
✔ Obliczanie tworzącej stożka - przykłady
✔ Kąt dwuścienny
✔ Ostrosłup prawidłowy czworokątny - zadanie
✔ Przekrój graniastosłupa trójkątnego - zadanie 1
✔ Przekroje prostopadłościanu
✔ Przekrój prostopadłościanu - zadanie
✔ Przekroje sześcianu
✔ Przekroje sześcianu 2
✔ Przekrój graniastosłupa trójkątnego - zadanie 2
✔ Przekroje sześcianu - przykłady
✔ Przekrój prostopadłościanu - przykłady
✔ Sześcian - zadanie 1
✔ Objętość - wizualizacja
✔ Sześcian - zadanie 2
✔ Prostopadłościan - najważniejsze wzory
✔ Sześcian - zadanie 3
✔ Prostopadłościan - siatka
✔ Sześcian - zadanie 4
✔ Sześcian - najważniejsze wzory
✔ Wszystkie rodzaje siatek sześcianu
✔ Prostopadłościan - zadanie 1
✔ Sześcian - rodzaje zadań
✔ Prostopadłościan - zadanie 2
✔ Prostopadłościan - rodzaje zadań
✔ Prostopadłościan - zadanie 3
✔ Graniastosłup prawidłowy trójkątny
✔ Graniastosłup prawidłowy trojkątny - siatka
✔ Jak narysować graniastosłup trójkątny
✔ Graniastosłup prawidłowy czworokątny
✔ Graniastosłup prawidłowy czworokątny - siatka
✔ Jak narysować graniastosłup czworokątny
✔ Graniastosłup prawidłowy sześciokątny
✔ Graniastosłup prawidłowy sześciokątny - siatka
✔ Jak narysować graniastosłup sześciokątny
✔ Graniastosłup prawidłowy trójkątny - rodzaje zadań
✔ Graniastosłup prawidłowy czworokątny - rodzaje zadań
✔ Graniastosłup prawidłowy trójkątny - zadanie 4
✔ Graniastosłup o podstawie prostokąta - zadanie
✔ Zależność między objętością ostrosłupa i graniastosłupa - wizualizacja
✔ Czworościan foremny - najważniejsze wzory
✔ Jak narysować czworościan
✔ Sześcian ścięty do ostrosłupa - zadanie
✔ Ostrosłup prawidłowy trójkątny
✔ Ostrosłup prawidłowy trójkątny - siatka
✔ Ostrosłup czworokątny o podstawie prostokąta - zadanie
✔ Jak narysować ostrosłup trójkątny
✔ Ostrosłup prawidłowy czworokątny
✔ Ostrosłup prawidłowy czworokątny - siatka
✔ Jak narysować ostrosłup czworokątny
✔ Ostrosłup prawidłowy sześciokątny
✔ Ostrosłup prawidłowy sześciokątny - siatka
✔ Jak narysować ostrosłup sześciokątny
✔ Czworościan foremny - przykłady
✔ Graniastosłup ścięty do ostrosłupa - zadanie
✔ Ostrosłup prawidłowy czworokątny - zadanie
✔ Stożek - zadanie
✔ Zależność między objętością stożka i walca - wizualizacja
✔ Walec - zadanie
✔ Walec - przykłady
✔ Kula - zadanie
✔ Stożek - przykłady
✔ Kula - przykłady
✔ Kula - zadanie z przekrojem
10. Elementy statystyki opisowej. Teoria prawdopodobieństwa i kombinatoryka
✔ Kombinatoryka - przykłady
✔ Kombinatoryka - zadanie
✔ Kombinatoryka - przykłady 2
✔ Kombinatoryka - przykłady 3
✔ Kombinatoryka - przykłady 4
✔ Wstęp do prawdopodobieństwa - przykłady
✔ Wstęp do prawdopodobieństwa - przykłady 2
✔ Podwójny rzut kostką - przykłady
✔ Prawdopodobieństwo - zadanie 1
✔ Diagram z wynikami losowymi rzutu dwoma kostkami
✔ Prawdopodobieństwo - zadanie 3
✔ Podwójny rzut kostką - zadanie 1
✔ Podwójny rzut kostką - zadanie 2
✔ Prawdopodobieństwo - zadanie 2
✔ Prawdopodobieństwo - zadanie 4
✔ Średnia arytmetyczna - przykłady
✔ Średnia arytmetyczna z danymi z diagramu - przykłady
✔ Średnia arytmetyczna - obliczanie brakującego elementu - przykłady
✔ Mediana - przykłady
Tylko teraz otrzymujesz ZA DARMO płytę CD zawierająca 500 plansz interaktywnych (o wartości 49 zł).
Plansze zawierają zagadnienia teoretyczne i rozwiązania zadań "krok po kroku" z zakresu przygotowania do matury. Rozwiązania "krok po kroku" to świetny sposób na naukę:
na początku wyświetlana jest treść zadania, którą możesz przeanalizować.
następnie możesz wyświetlać kolejne etapy rozwiązywania zadania - każdy etap to obliczenia + komentarz.
każdy krok możesz przejść w dowolnym tempie, możesz też wyświetlić od razu całe rozwiązanie.
to doskonały sposób na samodzielną naukę przed maturą lub sprawdzianem!
🔍    Zobacz listę plansz zawartych na tej płycie
Zobacz jak wyglądają plansze interaktywne   
Ważne dla nauczycieli:
Plansze z płyty doskonale nadają się do wyświetlania na tablicach interaktywnych! Dzięki nim możesz usprawnić swoją pracę w klasie.

Płyta zawiera 500 plansz interaktywnych, znaczna część plansz zawiera co najmniej kilka przykładów dla danego typu zadań - to ogromna baza zadań maturalnych! Dużo większa niż w większości repetytoriów maturalnych - dodatkowo każde zadanie posiada pełne rozwiązanie "krok po kroku", a nie tylko odpowiedź!
Według różnych badań ponad połowa osób posiada pamięć wzrokową (niekt. źródła podają nawet 85%)
To znaczy, że łatwiej im się uczyć jeżeli materiały są dobrze i wyraźnie pokolorowane. Wszystkie plansze na płycie są dostosowane do tej zasady - poszczególne elementy są tak pokolorowane, aby ułatwić uczenie i poprawić zapamiętywanie!


Tylko teraz, z okazji premiery, możesz ją mieć zupełnie za darmo!

Ilość egzemplarzy promocyjnych ograniczona!
Dla osób posiadających książki na poziomie podstawowym prowadzimy
dodatkowe wsparcie i pomagamy w przygotowaniach przedmaturalnych.
Do każdej książki, w ramach PAKIETU ON-LINE, dołączony jest
zestaw lekcji on-line, zgodnych z harmonogramem powtórek zawartym w książce.
Przygotowania on-line rozłożone są na 42 lub 10 dni.


Kliknij w grafikę, aby dowiedzieć się więcej.
nazwailosccena
brak produktów w koszyku...
KONTAKT
KONTAKT
Zapytaj o produkt:
517 777 751
elitmat@elitmat.pl

!
dodaj wybrane produkty do zamówienia

Wybierz swój wzór:

KOSZULKA DAMSKA "Bezwzględny i nieobliczalny człowiek", rozmiar: L (czarna)
Zostało: 5 szt.
szt.
KOSZULKA DAMSKA "Bezwzględny i nieobliczalny człowiek", rozmiar: L (granatowa)
Zostało: 6 szt.
szt.
KOSZULKA DAMSKA "Bezwzględny i nieobliczalny człowiek", rozmiar: M (czarna)
Zostało: 10 szt.
szt.
KOSZULKA DAMSKA "Bezwzględny i nieobliczalny człowiek", rozmiar: M (granatowa)
Zostało: 4 szt.
szt.
KOSZULKA DAMSKA "Bezwzględny i nieobliczalny człowiek", rozmiar: S (czarna)
Zostało: 5 szt.
szt.
KOSZULKA DAMSKA "Bezwzględny i nieobliczalny człowiek", rozmiar: S (granatowa)
Zostało: 7 szt.
szt.
KOSZULKA DAMSKA "Bezwzględny i nieobliczalny człowiek", rozmiar: XL (czarna)
Zostało: 3 szt.
szt.
KOSZULKA DAMSKA "Bezwzględny i nieobliczalny człowiek", rozmiar: XL (granatowa)
Zostało: 6 szt.
szt.
KOSZULKA DAMSKA "Bezwzględny i nieobliczalny człowiek", rozmiar: XXL (czarna)
Zostało: 1 szt.
szt.
KOSZULKA DAMSKA "Bezwzględny i nieobliczalny człowiek", rozmiar: XXL (granatowa)
Zostało: 3 szt.
szt.
KOSZULKA DAMSKA "I love math", rozmiar: L
Zostało: 7 szt.
szt.
KOSZULKA DAMSKA "I LOVE MATH", rozmiar: S
Zostało: 1 szt.
szt.
KOSZULKA DAMSKA "I love math", rozmiar: XXL
Zostało: 2 szt.
szt.
KOSZULKA DAMSKA "I'M A MATHEMATICIAN What is your SUPER POWER?", rozmiar: L (czarna)
Zostało: 3 szt.
szt.
KOSZULKA DAMSKA "I'M A MATHEMATICIAN What is your SUPER POWER?", rozmiar: L (granatowa)
Zostało: 6 szt.
szt.
KOSZULKA DAMSKA "I'M A MATHEMATICIAN What is your SUPER POWER?", rozmiar: M (czarna)
Zostało: 8 szt.
szt.
KOSZULKA DAMSKA "I'M A MATHEMATICIAN What is your SUPER POWER?", rozmiar: M (granatowa)
Zostało: 6 szt.
szt.
KOSZULKA DAMSKA "I'M A MATHEMATICIAN What is your SUPER POWER?", rozmiar: XL (czarna)
Zostało: 10 szt.
szt.
KOSZULKA DAMSKA "I'M A MATHEMATICIAN What is your SUPER POWER?", rozmiar: XL (granatowa)
Zostało: 7 szt.
szt.
KOSZULKA DAMSKA "I'M A MATHEMATICIAN What is your SUPER POWER?", rozmiar: XXL (czarna)
Zostało: 4 szt.
szt.
KOSZULKA DAMSKA "I'M A MATHEMATICIAN What is your SUPER POWER?", rozmiar: XXL (granatowa)
Zostało: 5 szt.
szt.
KOSZULKA DAMSKA "Jestem nauczycielką matematyki - oczywiście, że mam problem", rozmiar: L (czarna)
Zostało: 7 szt.
szt.
KOSZULKA DAMSKA "Jestem nauczycielką matematyki - oczywiście, że mam problem", rozmiar: L (granatowa)
Zostało: 8 szt.
szt.
KOSZULKA DAMSKA "Jestem nauczycielką matematyki - oczywiście, że mam problem", rozmiar: M (czarna)
Zostało: 4 szt.
szt.
KOSZULKA DAMSKA "Jestem nauczycielką matematyki - oczywiście, że mam problem", rozmiar: M (granatowa)
Zostało: 3 szt.
szt.
KOSZULKA DAMSKA "Jestem nauczycielką matematyki - oczywiście, że mam problem", rozmiar: S (czarna)
Zostało: 5 szt.
szt.
KOSZULKA DAMSKA "Jestem nauczycielką matematyki - oczywiście, że mam problem", rozmiar: S (granatowy)
Zostało: 4 szt.
szt.
KOSZULKA DAMSKA "Jestem nauczycielką matematyki - oczywiście, że mam problem", rozmiar: XL (granatowa)
Zostało: 3 szt.
szt.
KOSZULKA DAMSKA "Jestem nauczycielką matematyki - oczywiście, że mam problem", rozmiar: XXL (granatowa)
Zostało: 3 szt.
szt.
KOSZULKA DAMSKA "Liczba Pi", rozmiar: L (czarna)
Zostało: 6 szt.
szt.
KOSZULKA DAMSKA "Liczba Pi", rozmiar: L (czerwona)
Zostało: 9 szt.
szt.
KOSZULKA DAMSKA "Liczba Pi", rozmiar: L (granatowa)
Zostało: 3 szt.
szt.
KOSZULKA DAMSKA "Liczba Pi", rozmiar: M (czarna)
Zostało: 5 szt.
szt.
KOSZULKA DAMSKA "Liczba Pi", rozmiar: M (czerwona)
Zostało: 6 szt.
szt.
KOSZULKA DAMSKA "Liczba Pi", rozmiar: M (granatowa)
Zostało: 8 szt.
szt.
KOSZULKA DAMSKA "Liczba Pi", rozmiar: S (czarna)
Zostało: 4 szt.
szt.
KOSZULKA DAMSKA "Liczba Pi", rozmiar: S (czerwona)
Zostało: 4 szt.
szt.
KOSZULKA DAMSKA "Liczba Pi", rozmiar: S (granatowa)
Zostało: 1 szt.
szt.
KOSZULKA DAMSKA "Liczba Pi", rozmiar: XL (czarna)
Zostało: 5 szt.
szt.
KOSZULKA DAMSKA "Liczba Pi", rozmiar: XL (czerwona)
Zostało: 8 szt.
szt.
KOSZULKA DAMSKA "Liczba Pi", rozmiar: XL (granatowa)
Zostało: 7 szt.
szt.
KOSZULKA DAMSKA "Liczba Pi", rozmiar: XXL (czarna)
Zostało: 8 szt.
szt.
KOSZULKA DAMSKA "Liczba Pi", rozmiar: XXL (czerwona)
Zostało: 4 szt.
szt.
KOSZULKA DAMSKA "Liczba Pi", rozmiar: XXL (granatowa)
Zostało: 7 szt.
szt.
KOSZULKA DAMSKA "Liczby pierwsze", rozmiar: L (czarna)
Zostało: 7 szt.
szt.
KOSZULKA DAMSKA "Liczby pierwsze", rozmiar: L (czerwona)
Zostało: 8 szt.
szt.
KOSZULKA DAMSKA "Liczby pierwsze", rozmiar: L (granatowa)
Zostało: 7 szt.
szt.
KOSZULKA DAMSKA "Liczby pierwsze", rozmiar: M (czarna)
Zostało: 8 szt.
szt.
KOSZULKA DAMSKA "Liczby pierwsze", rozmiar: M (czerwona)
Zostało: 8 szt.
szt.
KOSZULKA DAMSKA "Liczby pierwsze", rozmiar: M (granatowa)
Zostało: 8 szt.
szt.
KOSZULKA DAMSKA "Liczby pierwsze", rozmiar: S (czarna)
Zostało: 5 szt.
szt.
KOSZULKA DAMSKA "Liczby pierwsze", rozmiar: S (czerwona)
Zostało: 6 szt.
szt.
KOSZULKA DAMSKA "Liczby pierwsze", rozmiar: S (granatowa)
Zostało: 4 szt.
szt.
KOSZULKA DAMSKA "Liczby pierwsze", rozmiar: XL (czarna)
Zostało: 5 szt.
szt.
KOSZULKA DAMSKA "Liczby pierwsze", rozmiar: XL (czerwona)
Zostało: 5 szt.
szt.
KOSZULKA DAMSKA "Liczby pierwsze", rozmiar: XL (granatowa)
Zostało: 4 szt.
szt.
KOSZULKA DAMSKA "Liczby pierwsze", rozmiar: XXL (czarna)
Zostało: 5 szt.
szt.
KOSZULKA DAMSKA "Liczby pierwsze", rozmiar: XXL (czerwona)
Zostało: 5 szt.
szt.
KOSZULKA DAMSKA "Liczby pierwsze", rozmiar: XXL (granatowa)
Zostało: 4 szt.
szt.
KOSZULKA DAMSKA "Love math", rozmiar: L (czarna)
Zostało: 4 szt.
szt.
KOSZULKA DAMSKA "Love math", rozmiar: L (granatowa)
Zostało: 2 szt.
szt.
KOSZULKA DAMSKA "Love math", rozmiar: M (czarna)
Zostało: 6 szt.
szt.
KOSZULKA DAMSKA "Love math", rozmiar: M (czerwona)
Zostało: 6 szt.
szt.
KOSZULKA DAMSKA "Love math", rozmiar: M (granatowa)
Zostało: 7 szt.
szt.
KOSZULKA DAMSKA "Love math", rozmiar: S (czarna)
Zostało: 5 szt.
szt.
KOSZULKA DAMSKA "Love math", rozmiar: S (czerwona)
Zostało: 2 szt.
szt.
KOSZULKA DAMSKA "Love math", rozmiar: S (granatowa)
Zostało: 5 szt.
szt.
KOSZULKA DAMSKA "Love math", rozmiar: XL (czarna)
Zostało: 10 szt.
szt.
KOSZULKA DAMSKA "Love math", rozmiar: XL (czerwona)
Zostało: 3 szt.
szt.
KOSZULKA DAMSKA "Love math", rozmiar: XL (granatowa)
Zostało: 4 szt.
szt.
KOSZULKA DAMSKA "Love math", rozmiar: XXL (czarna)
Zostało: 4 szt.
szt.
KOSZULKA DAMSKA "Love math", rozmiar: XXL (granatowa)
Zostało: 3 szt.
szt.
KOSZULKA DAMSKA "Matematyka + Ja = związek bez przyszłości", rozmiar: XL
Zostało: 1 szt.
szt.
KOSZULKA DAMSKA "Matematyka się liczy", rozmiar: L (granatowa)
Zostało: 9 szt.
szt.
KOSZULKA DAMSKA "Matematyka się liczy", rozmiar: M (granatowa)
Zostało: 11 szt.
szt.
KOSZULKA DAMSKA "Matematyka się liczy", rozmiar: S (granatowa)
Zostało: 12 szt.
szt.
KOSZULKA DAMSKA "Matematyka się liczy", rozmiar: XL (granatowa)
Zostało: 4 szt.
szt.
KOSZULKA DAMSKA "Matematyka się liczy", rozmiar: XXL (granatowa)
Zostało: 4 szt.
szt.
KOSZULKA DAMSKA "Math is my life", rozmiar: L (granatowa)
Zostało: 5 szt.
szt.
KOSZULKA DAMSKA "Math is my life", rozmiar: M (granatowa)
Zostało: 11 szt.
szt.
KOSZULKA DAMSKA "Math is my life", rozmiar: S (granatowa)
Zostało: 6 szt.
szt.
KOSZULKA DAMSKA "Math is my life", rozmiar: XL (granatowa)
Zostało: 4 szt.
szt.
KOSZULKA DAMSKA "Math is my life", rozmiar: XXL (granatowa)
Zostało: 1 szt.
szt.
KOSZULKA DAMSKA "Pi", rozmiar: XL
Zostało: 1 szt.
szt.
KOSZULKA DAMSKA "Pi", rozmiar: XXL
Zostało: 3 szt.
szt.
KOSZULKA DAMSKA "Z delty rozwiążę każdy problem!", rozmiar: L (czarna)
Zostało: 5 szt.
szt.
KOSZULKA DAMSKA "Z delty rozwiążę każdy problem!", rozmiar: L (granatowa)
Zostało: 6 szt.
szt.
KOSZULKA DAMSKA "Z delty rozwiążę każdy problem!", rozmiar: M (czarna)
Zostało: 5 szt.
szt.
KOSZULKA DAMSKA "Z delty rozwiążę każdy problem!", rozmiar: M (granatowa)
Zostało: 7 szt.
szt.
KOSZULKA DAMSKA "Z delty rozwiążę każdy problem!", rozmiar: S (czarna)
Zostało: 2 szt.
szt.
KOSZULKA DAMSKA "Z delty rozwiążę każdy problem!", rozmiar: S (granatowa)
Zostało: 3 szt.
szt.
KOSZULKA DAMSKA "Z delty rozwiążę każdy problem!", rozmiar: XL (czarna)
Zostało: 3 szt.
szt.
KOSZULKA DAMSKA "Z delty rozwiążę każdy problem!", rozmiar: XL (granatowa)
Zostało: 5 szt.
szt.
KOSZULKA DAMSKA "Z delty rozwiążę każdy problem!", rozmiar: XXL (czarna)
Zostało: 5 szt.
szt.
KOSZULKA DAMSKA "Z delty rozwiążę każdy problem!", rozmiar: XXL (granatowa)
Zostało: 6 szt.
szt.
KOSZULKA MĘSKA "Bezwzględny i nieobliczalny człowiek", rozmiar: L (czarna)
Zostało: 4 szt.
szt.
KOSZULKA MĘSKA "Bezwzględny i nieobliczalny człowiek", rozmiar: L (granatowa)
Zostało: 8 szt.
szt.
KOSZULKA MĘSKA "Bezwzględny i nieobliczalny człowiek", rozmiar: M (czarna)
Zostało: 5 szt.
szt.
KOSZULKA MĘSKA "Bezwzględny i nieobliczalny człowiek", rozmiar: M (granatowa)
Zostało: 8 szt.
szt.
KOSZULKA MĘSKA "Bezwzględny i nieobliczalny człowiek", rozmiar: S (czarna)
Zostało: 4 szt.
szt.
KOSZULKA MĘSKA "Bezwzględny i nieobliczalny człowiek", rozmiar: S (granatowa)
Zostało: 4 szt.
szt.
KOSZULKA MĘSKA "Bezwzględny i nieobliczalny człowiek", rozmiar: XL (czarna)
Zostało: 11 szt.
szt.
KOSZULKA MĘSKA "Bezwzględny i nieobliczalny człowiek", rozmiar: XL (granatowa)
Zostało: 3 szt.
szt.
KOSZULKA MĘSKA "Bezwzględny i nieobliczalny człowiek", rozmiar: XXL (czarna)
Zostało: 11 szt.
szt.
KOSZULKA MĘSKA "Bezwzględny i nieobliczalny człowiek", rozmiar: XXL (granatowa)
Zostało: 2 szt.
szt.
KOSZULKA MĘSKA "Bezwzględny i nieobliczalny człowiek", rozmiar: XXXL (czarna)
Zostało: 5 szt.
szt.
KOSZULKA MĘSKA "Bezwzględny i nieobliczalny człowiek", rozmiar: XXXL (granatowa)
Zostało: 2 szt.
szt.
KOSZULKA MĘSKA "I'M A MATHEMATICIAN What is your SUPER POWER?", rozmiar: L (czarna)
Zostało: 7 szt.
szt.
KOSZULKA MĘSKA "I'M A MATHEMATICIAN What is your SUPER POWER?", rozmiar: L (granatowa)
Zostało: 8 szt.
szt.
KOSZULKA MĘSKA "I'M A MATHEMATICIAN What is your SUPER POWER?", rozmiar: M (czarna)
Zostało: 5 szt.
szt.
KOSZULKA MĘSKA "I'M A MATHEMATICIAN What is your SUPER POWER?", rozmiar: M (granatowa)
Zostało: 10 szt.
szt.
KOSZULKA MĘSKA "I'M A MATHEMATICIAN What is your SUPER POWER?", rozmiar: S (czarna)
Zostało: 5 szt.
szt.
KOSZULKA MĘSKA "I'M A MATHEMATICIAN What is your SUPER POWER?", rozmiar: S (granatowa)
Zostało: 45 szt.
szt.
KOSZULKA MĘSKA "I'M A MATHEMATICIAN What is your SUPER POWER?", rozmiar: XL (czarna)
Zostało: 10 szt.
szt.
KOSZULKA MĘSKA "I'M A MATHEMATICIAN What is your SUPER POWER?", rozmiar: XL (granatowa)
Zostało: 3 szt.
szt.
KOSZULKA MĘSKA "I'M A MATHEMATICIAN What is your SUPER POWER?", rozmiar: XXL (czarna)
Zostało: 6 szt.
szt.
KOSZULKA MĘSKA "I'M A MATHEMATICIAN What is your SUPER POWER?", rozmiar: XXL (granatowa)
Zostało: 5 szt.
szt.
KOSZULKA MĘSKA "I'M A MATHEMATICIAN What is your SUPER POWER?", rozmiar: XXXL (czarna)
Zostało: 3 szt.
szt.
KOSZULKA MĘSKA "Jestem nauczycielem matematyki - oczywiście, że mam problem", rozmiar: L
Zostało: 12 szt.
szt.
KOSZULKA MĘSKA "Jestem nauczycielem matematyki - oczywiście, że mam problem", rozmiar: M
Zostało: 15 szt.
szt.
KOSZULKA MĘSKA "Jestem nauczycielem matematyki - oczywiście, że mam problem", rozmiar: S
Zostało: 6 szt.
szt.
KOSZULKA MĘSKA "Jestem nauczycielem matematyki - oczywiście, że mam problem", rozmiar: XL
Zostało: 13 szt.
szt.
KOSZULKA MĘSKA "Jestem nauczycielem matematyki - oczywiście, że mam problem", rozmiar: XXL
Zostało: 9 szt.
szt.
KOSZULKA MĘSKA "Liczba Pi", rozmiar: L (czarna)
Zostało: 2 szt.
szt.
KOSZULKA MĘSKA "Liczba Pi", rozmiar: L (czerwona)
Zostało: 5 szt.
szt.
KOSZULKA MĘSKA "Liczba Pi", rozmiar: L (granatowa)
Zostało: 9 szt.
szt.
KOSZULKA MĘSKA "Liczba Pi", rozmiar: M (czarna)
Zostało: 11 szt.
szt.
KOSZULKA MĘSKA "Liczba Pi", rozmiar: M (czerwona)
Zostało: 13 szt.
szt.
KOSZULKA MĘSKA "Liczba Pi", rozmiar: M (granatowa)
Zostało: 5 szt.
szt.
KOSZULKA MĘSKA "Liczba Pi", rozmiar: S (czarna)
Zostało: 7 szt.
szt.
KOSZULKA MĘSKA "Liczba Pi", rozmiar: S (czerwona)
Zostało: 9 szt.
szt.
KOSZULKA MĘSKA "Liczba Pi", rozmiar: S (granatowa)
Zostało: 9 szt.
szt.
KOSZULKA MĘSKA "Liczba Pi", rozmiar: XL (czerwona)
Zostało: 6 szt.
szt.
KOSZULKA MĘSKA "Liczba Pi", rozmiar: XL (granatowa)
Zostało: 5 szt.
szt.
KOSZULKA MĘSKA "Liczba Pi", rozmiar: XXL (czarna)
Zostało: 1 szt.
szt.
KOSZULKA MĘSKA "Liczba Pi", rozmiar: XXL (czerwona)
Zostało: 4 szt.
szt.
KOSZULKA MĘSKA "Liczba Pi", rozmiar: XXL (granatowa)
Zostało: 6 szt.
szt.
KOSZULKA MĘSKA "Liczba Pi", rozmiar: XXXL (czarna)
Zostało: 3 szt.
szt.
KOSZULKA MĘSKA "Liczba Pi", rozmiar: XXXL (czerwona)
Zostało: 3 szt.
szt.
KOSZULKA MĘSKA "Liczba Pi", rozmiar: XXXL (granatowa)
Zostało: 4 szt.
szt.
KOSZULKA MĘSKA "Liczby pierwsze", rozmiar: L (czarna)
Zostało: 5 szt.
szt.
KOSZULKA MĘSKA "Liczby pierwsze", rozmiar: L (czerwona)
Zostało: 7 szt.
szt.
KOSZULKA MĘSKA "Liczby pierwsze", rozmiar: L (granatowa)
Zostało: 9 szt.
szt.
KOSZULKA MĘSKA "Liczby pierwsze", rozmiar: M (czarna)
Zostało: 8 szt.
szt.
KOSZULKA MĘSKA "Liczby pierwsze", rozmiar: M (czerwona)
Zostało: 6 szt.
szt.
KOSZULKA MĘSKA "Liczby pierwsze", rozmiar: M (granatowa)
Zostało: 8 szt.
szt.
KOSZULKA MĘSKA "Liczby pierwsze", rozmiar: S (czarna)
Zostało: 3 szt.
szt.
KOSZULKA MĘSKA "Liczby pierwsze", rozmiar: S (czerwona)
Zostało: 5 szt.
szt.
KOSZULKA MĘSKA "Liczby pierwsze", rozmiar: S (granatowa)
Zostało: 2 szt.
szt.
KOSZULKA MĘSKA "Liczby pierwsze", rozmiar: XL (czarna)
Zostało: 6 szt.
szt.
KOSZULKA MĘSKA "Liczby pierwsze", rozmiar: XL (czerwona)
Zostało: 6 szt.
szt.
KOSZULKA MĘSKA "Liczby pierwsze", rozmiar: XL (granatowa)
Zostało: 6 szt.
szt.
KOSZULKA MĘSKA "Liczby pierwsze", rozmiar: XXL (czarna)
Zostało: 4 szt.
szt.
KOSZULKA MĘSKA "Liczby pierwsze", rozmiar: XXL (czerwona)
Zostało: 4 szt.
szt.
KOSZULKA MĘSKA "Liczby pierwsze", rozmiar: XXL (granatowa)
Zostało: 5 szt.
szt.
KOSZULKA MĘSKA "Liczby pierwsze", rozmiar: XXXL (czarna)
Zostało: 2 szt.
szt.
KOSZULKA MĘSKA "Liczby pierwsze", rozmiar: XXXL (czerwona)
Zostało: 2 szt.
szt.
KOSZULKA MĘSKA "Liczby pierwsze", rozmiar: XXXL (granatowa)
Zostało: 2 szt.
szt.
KOSZULKA MĘSKA "Love math", rozmiar: L (czarna)
Zostało: 6 szt.
szt.
KOSZULKA MĘSKA "Love math", rozmiar: L (czerwona)
Zostało: 7 szt.
szt.
KOSZULKA MĘSKA "Love math", rozmiar: L (granatowa)
Zostało: 14 szt.
szt.
KOSZULKA MĘSKA "Love math", rozmiar: M (czarna)
Zostało: 12 szt.
szt.
KOSZULKA MĘSKA "Love math", rozmiar: M (czerwona)
Zostało: 5 szt.
szt.
KOSZULKA MĘSKA "Love math", rozmiar: M (granatowa)
Zostało: 8 szt.
szt.
KOSZULKA MĘSKA "Love math", rozmiar: S (czarna)
Zostało: 3 szt.
szt.
KOSZULKA MĘSKA "Love math", rozmiar: S (czerwona)
Zostało: 3 szt.
szt.
KOSZULKA MĘSKA "Love math", rozmiar: S (granatowa)
Zostało: 5 szt.
szt.
KOSZULKA MĘSKA "Love math", rozmiar: XL (czarna)
Zostało: 7 szt.
szt.
KOSZULKA MĘSKA "Love math", rozmiar: XL (czerwona)
Zostało: 4 szt.
szt.
KOSZULKA MĘSKA "Love math", rozmiar: XL (granatowa)
Zostało: 5 szt.
szt.
KOSZULKA MĘSKA "Love math", rozmiar: XXL (czarna)
Zostało: 3 szt.
szt.
KOSZULKA MĘSKA "Love math", rozmiar: XXL (czerwona)
Zostało: 4 szt.
szt.
KOSZULKA MĘSKA "Love math", rozmiar: XXL (granatowa)
Zostało: 4 szt.
szt.
KOSZULKA MĘSKA "Love math", rozmiar: XXXL (czarna)
Zostało: 2 szt.
szt.
KOSZULKA MĘSKA "Love math", rozmiar: XXXL (czerwona)
Zostało: 2 szt.
szt.
KOSZULKA MĘSKA "Love math", rozmiar: XXXL (granatowa)
Zostało: 2 szt.
szt.
KOSZULKA MĘSKA "Matematyka + Ja = związek bez przyszłości", rozmiar: L
Zostało: 8 szt.
szt.
KOSZULKA MĘSKA "Matematyka + Ja = związek bez przyszłości", rozmiar: S
Zostało: 4 szt.
szt.
KOSZULKA MĘSKA "Matematyka + Ja = związek bez przyszłości", rozmiar: XL
Zostało: 6 szt.
szt.
KOSZULKA MĘSKA "Matematyka się liczy", rozmiar: L (granatowa)
Zostało: 15 szt.
szt.
KOSZULKA MĘSKA "Matematyka się liczy", rozmiar: M (granatowa)
Zostało: 15 szt.
szt.
KOSZULKA MĘSKA "Matematyka się liczy", rozmiar: S (granatowa)
Zostało: 6 szt.
szt.
KOSZULKA MĘSKA "Matematyka się liczy", rozmiar: XL (granatowa)
Zostało: 10 szt.
szt.
KOSZULKA MĘSKA "Matematyka się liczy", rozmiar: XXL (granatowa)
Zostało: 6 szt.
szt.
KOSZULKA MĘSKA "Matematyka się liczy", rozmiar: XXXL (granatowa)
Zostało: 3 szt.
szt.
KOSZULKA MĘSKA "Math is my life", rozmiar: L (granatowa)
Zostało: 13 szt.
szt.
KOSZULKA MĘSKA "Math is my life", rozmiar: M (granatowa)
Zostało: 11 szt.
szt.
KOSZULKA MĘSKA "Math is my life", rozmiar: S (granatowa)
Zostało: 10 szt.
szt.
KOSZULKA MĘSKA "Math is my life", rozmiar: XL (granatowa)
Zostało: 7 szt.
szt.
KOSZULKA MĘSKA "Math is my life", rozmiar: XXL (granatowa)
Zostało: 9 szt.
szt.
KOSZULKA MĘSKA "Math is my life", rozmiar: XXXL (granatowa)
Zostało: 4 szt.
szt.
KOSZULKA MĘSKA "Pi", rozmiar: XL
Zostało: 3 szt.
szt.
KOSZULKA MĘSKA "Pi", rozmiar: XXL
Zostało: 4 szt.
szt.
KOSZULKA MĘSKA "Pi", rozmiar: XXXL
Zostało: 5 szt.
szt.
KOSZULKA MĘSKA "Z delty rozwiążę każdy problem!", rozmiar: L (czarna)
Zostało: 8 szt.
szt.
KOSZULKA MĘSKA "Z delty rozwiążę każdy problem!", rozmiar: L (granatowa)
Zostało: 4 szt.
szt.
KOSZULKA MĘSKA "Z delty rozwiążę każdy problem!", rozmiar: M (czarna)
Zostało: 5 szt.
szt.
KOSZULKA MĘSKA "Z delty rozwiążę każdy problem!", rozmiar: M (granatowa)
Zostało: 9 szt.
szt.
KOSZULKA MĘSKA "Z delty rozwiążę każdy problem!", rozmiar: S (czarna)
Zostało: 4 szt.
szt.
KOSZULKA MĘSKA "Z delty rozwiążę każdy problem!", rozmiar: S (granatowa)
Zostało: 7 szt.
szt.
KOSZULKA MĘSKA "Z delty rozwiążę każdy problem!", rozmiar: XL (czarna)
Zostało: 5 szt.
szt.
KOSZULKA MĘSKA "Z delty rozwiążę każdy problem!", rozmiar: XL (granatowa)
Zostało: 8 szt.
szt.
KOSZULKA MĘSKA "Z delty rozwiążę każdy problem!", rozmiar: XXL (czarna)
Zostało: 4 szt.
szt.
KOSZULKA MĘSKA "Z delty rozwiążę każdy problem!", rozmiar: XXL (granatowa)
Zostało: 5 szt.
szt.
KOSZULKA MĘSKA "Z delty rozwiążę każdy problem!", rozmiar: XXXL (czarna)
Zostało: 1 szt.
szt.
KOSZULKA MĘSKA "Z delty rozwiążę każdy problem!", rozmiar: XXXL (granatowa)
Zostało: 3 szt.
szt.

Przy rezerwacji wybranego wzoru obowiązuje kolejność zamówień.
Ilość egzemplarzy promocyjnych ograniczona!
!
dodaj wybrane produkty do zamówienia

Wybierz swój wzór:

KUBEK porcelanowy z nadrukiem „Nauczycielka z klasą" (kolor)
Zostało: 34 szt.
szt.
KUBEK porcelanowy z nadrukiem „Einstein i Pitagoras" (kolor)
Zostało: 13 szt.
szt.
KUBEK porcelanowy z nadrukiem KOLOROWA TABLICZKA MNOŻENIA
Zostało: 12 szt.
szt.
KUBEK porcelanowy z nadrukiem TABLICZKA MNOŻENIA
Zostało: 18 szt.
szt.
KUBEK porcelanowy z nadrukiem „PI"
Zostało: 22 szt.
szt.
KUBEK porcelanowy z nadrukiem „I LOVE MATH"
Zostało: 36 szt.
szt.
KUBEK porcelanowy z nadrukiem „Nauczyciel z klasą" (kolor)
Zostało: 38 szt.
szt.
KUBEK porcelanowy z nadrukiem „KUBEK 100%-go MATURZYSTY, no ewentualnie może być 30%" (kolor)
Zostało: 31 szt.
szt.
KUBEK porcelanowy z nadrukiem „MISTRZ TABLICZKI MNOŻENIA"
Zostało: 23 szt.
szt.
KUBEK porcelanowy z nadrukiem FIGURY GEOMETRYCZNE
Zostało: 8 szt.
szt.
KUBEK porcelanowy z nadrukiem „I LOVE MATH" (z funkcjami)
Zostało: 35 szt.
szt.
KUBEK porcelanowy z nadrukiem „Z tego kubka PIje matematyk" (kolor)
Zostało: 13 szt.
szt.
KUBEK porcelanowy z nadrukiem LICZBY PIERWSZE
Zostało: 21 szt.
szt.
KUBEK porcelanowy z nadrukiem „MATH ENERDŻAJZER" (kolor)
Zostało: 25 szt.
szt.
KUBEK porcelanowy z nadrukiem CYFERKI
Zostało: 22 szt.
szt.
KUBEK porcelanowy z nadrukiem „Z delty rozwiążę każdy problem"
Zostało: 30 szt.
szt.
KUBEK porcelanowy z nadrukiem „Jestem nauczycielem matematyki, a jaka jest Twoja Super Moc?"
Zostało: 40 szt.
szt.
KUBEK porcelanowy z nadrukiem „Jestem nauczycielką matematyki, a jaka jest Twoja Super Moc?"
Zostało: 26 szt.
szt.
KUBEK porcelanowy z nadrukiem „Bezwzględny i nieobliczalny człowiek"
Zostało: 26 szt.
szt.
KUBEK porcelanowy z nadrukiem „Przez cały tydzień daję z siebie 100 procent"
Zostało: 31 szt.
szt.
KUBEK porcelanowy z nadrukiem „Znajdź x"
Zostało: 27 szt.
szt.
KUBEK porcelanowy z nadrukiem „KUBEK ZE WZORKAMI"i wzorami matematycznymi
Zostało: 5 szt.
szt.
KUBEK porcelanowy z nadrukiem „Matematyka+ja-związek (bez) przyszłości"
Zostało: 23 szt.
szt.
KUBEK porcelanowy z nadrukiem „NA MATURZE Z MATEMATYKI WSZYSTKO POLICZĘ Z DELTY… na polskim też…"
Zostało: 29 szt.
szt.

Przy rezerwacji wybranego wzoru obowiązuje kolejność zamówień.
Ilość egzemplarzy promocyjnych ograniczona!
!
dodaj wybrane produkty do zamówienia

Wybierz swój wzór:

Plansza Dydaktyczna "Tabliczka mnożenia"
Zostało: 12 szt.
szt.
Plansza Dydaktyczna "Liczba Pi"
Zostało: 14 szt.
szt.
Plansza Dydaktyczna "Liczby rzymskie"
Zostało: 15 szt.
szt.
Plansza Dydaktyczna "Potęgi"
Zostało: 186 szt.
szt.
Plansza Dydaktyczna "Pierwiastki"
Zostało: 189 szt.
szt.
Plansza Dydaktyczna "Procenty"
Zostało: 210 szt.
szt.
Plansza Dydaktyczna "Wyrażenia algebraiczne"
Zostało: 4 szt.
szt.
Plansza Dydaktyczna "Funkcja liniowa"
Zostało: 20 szt.
szt.
Plansza Dydaktyczna "Czworokąty"
Zostało: 12 szt.
szt.
Plansza Dydaktyczna "Trójkąty"
Zostało: 214 szt.
szt.
Plansza Dydaktyczna "Twierdzenie Pitagorasa"
Zostało: 10 szt.
szt.
Plansza Dydaktyczna "Figury przystające - cechy przystawania trójkątów"
Zostało: 10 szt.
szt.
Plansza Dydaktyczna "Okrąg i koło"
Zostało: 7 szt.
szt.
Plansza Dydaktyczna "Kąty"
Zostało: 8 szt.
szt.
Plansza Dydaktyczna "Kartezjański układ współrzędnych"
Zostało: 17 szt.
szt.
Plansza Dydaktyczna "Graniastosłupy"
Zostało: 12 szt.
szt.
Plansza Dydaktyczna "Ostrosłupy"
Zostało: 205 szt.
szt.
Plansza Dydaktyczna "Funkcja Kwadratowa"
Zostało: 13 szt.
szt.
Plansza Dydaktyczna "Bryły obrotowe"
Zostało: 9 szt.
szt.
Plansza Dydaktyczna "Wzory skróconego mnożenia"
Zostało: 210 szt.
szt.

Przy rezerwacji wybranego wzoru obowiązuje kolejność zamówień.
Ilość egzemplarzy promocyjnych ograniczona!
!
dodaj wybrane produkty do zamówienia

Wybierz swój wzór:

Plansza Dydaktyczna "Tabliczka mnożenia"
Zostało: 12 szt.
szt.
Plansza Dydaktyczna "Liczba Pi"
Zostało: 14 szt.
szt.
Plansza Dydaktyczna "Liczby rzymskie"
Zostało: 15 szt.
szt.
Plansza Dydaktyczna "Potęgi"
Zostało: 186 szt.
szt.
Plansza Dydaktyczna "Pierwiastki"
Zostało: 189 szt.
szt.
Plansza Dydaktyczna "Procenty"
Zostało: 210 szt.
szt.
Plansza Dydaktyczna "Wyrażenia algebraiczne"
Zostało: 4 szt.
szt.
Plansza Dydaktyczna "Funkcja liniowa"
Zostało: 20 szt.
szt.
Plansza Dydaktyczna "Czworokąty"
Zostało: 12 szt.
szt.
Plansza Dydaktyczna "Trójkąty"
Zostało: 214 szt.
szt.
Plansza Dydaktyczna "Twierdzenie Pitagorasa"
Zostało: 10 szt.
szt.
Plansza Dydaktyczna "Figury przystające - cechy przystawania trójkątów"
Zostało: 10 szt.
szt.
Plansza Dydaktyczna "Okrąg i koło"
Zostało: 7 szt.
szt.
Plansza Dydaktyczna "Kąty"
Zostało: 8 szt.
szt.
Plansza Dydaktyczna "Kartezjański układ współrzędnych"
Zostało: 17 szt.
szt.
Plansza Dydaktyczna "Graniastosłupy"
Zostało: 12 szt.
szt.
Plansza Dydaktyczna "Ostrosłupy"
Zostało: 205 szt.
szt.
Plansza Dydaktyczna "Funkcja Kwadratowa"
Zostało: 13 szt.
szt.
Plansza Dydaktyczna "Bryły obrotowe"
Zostało: 9 szt.
szt.
Plansza Dydaktyczna "Wzory skróconego mnożenia"
Zostało: 210 szt.
szt.

Przy rezerwacji wybranego wzoru obowiązuje kolejność zamówień.
Ilość egzemplarzy promocyjnych ograniczona!
!
dodaj wybrane produkty do zamówienia

Wybierz swój wzór:

Torba bawełniana z nadrukiem "Kobieta zmienną jest" (czerwona)
Zostało: 26 szt.
szt.
Torba bawełniana z nadrukiem "Kobieta zmienną jest" (niebieska)
Zostało: 11 szt.
szt.
Torba bawełniana z nadrukiem "Pi kwadrat" (ciemnogranatowa)
Zostało: 33 szt.
szt.
Torba bawełniana z nadrukiem "Fraktal z Pi" (czerwona)
Zostało: 48 szt.
szt.
Torba bawełniana z nadrukiem "Fraktal z Pi" (niebieska)
Zostało: 32 szt.
szt.
Torba bawełniana z nadrukiem "Math is my life"
Zostało: 25 szt.
szt.
Torba bawełniana z nadrukiem "MATH IS FUN"
Zostało: 9 szt.
szt.
Torba bawełniana z nadrukiem "PI"
Zostało: 47 szt.
szt.
Torba bawełniana z nadrukiem "Z delty rozwiążę każdy problem!"
Zostało: 26 szt.
szt.
Torba bawełniana z nadrukiem "I'M A MATHEMATICIAN What is your SUPER POWER?"
Zostało: 14 szt.
szt.
Torba bawełniana z nadrukiem "z delty rozwiążę każdy problem!"
Zostało: 39 szt.
szt.

Przy rezerwacji wybranego wzoru obowiązuje kolejność zamówień.
Ilość egzemplarzy promocyjnych ograniczona!
!
dodaj wybrane produkty do zamówienia

Wybierz swój wzór:

Zegar matematyczny - "Liczby rzymskie"
Zostało: 15 szt.
szt.
Zegar matematyczny - "Liczba Pi" (czarny)
Zostało: 48 szt.
szt.
Zegar matematyczny - "Liczba Pi" (biały)
Zostało: 13 szt.
szt.
Zegar matematyczny - dziewiątki
Zostało: 8 szt.
szt.
Zegar matematyczny - funkcje
Zostało: 30 szt.
szt.
Zegar matematyczny - kolorowy
Zostało: 11 szt.
szt.

Przy rezerwacji wybranego wzoru obowiązuje kolejność zamówień.
Ilość egzemplarzy promocyjnych ograniczona!
!
dodaj wybrane produkty do zamówienia

Wybierz swój wzór:

Poduszka biała "Tabliczka mnożenia" - nadruk jednostronny
Zostało: 31 szt.
szt.
Poduszka biała "Math is my life" - nadruk jednostronny (N)
Zostało: 29 szt.
szt.
Poduszka biała "Math is my life" - nadruk jednostronny (C)
Zostało: 19 szt.
szt.
Poduszka biała "Math is my life" - nadruk jednostronny (K)
Zostało: 29 szt.
szt.
Poduszka biała "Pi" - nadruk jednostronny
Zostało: 22 szt.
szt.
Poduszka biała "śPIj dobrze" - nadruk jednostronny (R)
Zostało: 20 szt.
szt.
Poduszka biała "śPIj dobrze" - nadruk jednostronny (N)
Zostało: 10 szt.
szt.
Poduszka czarna "Krzywa Fibonacciego" - nadruk dwustronny
Zostało: 22 szt.
szt.
Poduszka biała "89" - nadruk jednostronny
Zostało: 36 szt.
szt.
Poduszka biała "Przytulny kąt" - nadruk jednostronny
Zostało: 25 szt.
szt.

Przy rezerwacji wybranego wzoru obowiązuje kolejność zamówień.
Ilość egzemplarzy promocyjnych ograniczona!
!
dodaj wybrane produkty do zamówienia

Wybierz swój wzór:

Zakładka magnetyczna do książek "Matematyka jest delikatnym..."
Zostało: 16 szt.
szt.
Zakładka magnetyczna do książek "Między duchem a materią..."
Zostało: 24 szt.
szt.
Zakładka magnetyczna do książek "W matematyce nie ma drogi..."
Zostało: 22 szt.
szt.
Zakładka magnetyczna do książek "Matematyka to poezja..."
Zostało: 23 szt.
szt.

Przy rezerwacji wybranego wzoru obowiązuje kolejność zamówień.
Ilość egzemplarzy promocyjnych ograniczona!

1
KOSZYK
Tytuł/nazwaCenaIlośćWartośćUsuń
Brak produktu w bazie...
Do tego zamówienia możesz wybrać losowy zeszyt w promocyjnej cenie
Losowy ZESZYTY A4, 60k, miękka okładka (kratka)
5,33 zł (8,89 zł)z rabatem 40%
5,33
zł / szt.
5,33
Dodaj do koszyka
Do tego zamówienia możesz wybrać Tablice Matematyczne w promocyjnej cenie
Tablice Matematyczne
7,00 zł (14,00 zł)z rabatem 50%
7,00
zł / szt.
7,00
Dodaj do koszyka
KOD
PROMOCYJNY:
Wartość zamówienia:
-
zł brutto
Dostawa:
11.50

InPost Paczkomaty 24/7
Do zapłaty:
-
zł brutto
< POWRÓT DO KSIĘGARNI

ANULUJ ZAMÓWIENIE
ZAMAWIAM >
Masz pytania? Zadzwoń lub napisz:
517 777 751
elitmat@elitmat.pl
Krok 4
SPOSÓB PŁATNOŚCI
Przelew (zapłata przed wysyłką / odbiorem)
Szybka płatność przez dotpay.pl (np. mTransfer, iPKO, inteligo, blik i inne)
Aby zapłacić przy odbiorze - wybierz odpowiednią opcję z tej listy - POKAŻ >UWAGI
Jeżeli chcesz przesłać obsłudze sklepu dodatkowe informacje na temat zamówienia, wpisz je w to pole:

SPOSÓB DOSTAWY